Menu
Kultura Příbor
Město Příbor

Provozní řád

Kulturního domu Příbor, Lidická 560, Příbor, 742 58 (dále jen „KD“)

I.

 1. KD je provozován městem Příbor prostřednictvím Odboru kultury a cestovního ruchu (dále jen „pronajímatel“).
 2. Za správu KD odpovídá správce KD (dále jen „správce“), který je určen pronajímatelem.
 3. Nájemce a návštěvník KD je povinen chovat se tak, aby nepoškodil zařízení KD.
 4. Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou zařízení KD a je povinen nahradit vzniklou škodu.
 5. Ve všech prostorách KD platí zákaz kouření včetně elektronických cigaret a používání otevřeného ohně. Pro kuřáky je vyhrazen prostor před KD.
 6. Do objektu KD je zakázán vstup s koly, psy a jinými zvířaty.
 7. Přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů a jiné úpravy jsou ve všech prostorách KD bez vědomí správce zakázány.
 8. Nájemci je povolen vstup pouze do prostor, které jsou předmětem pronájmu.

II.

 1. Pronajímatel pronajímá následující prostory: celý objekt KD, velký sál, velký sál včetně jeviště se zázemím, malý sál, salónek malý 1. NP, salónek velký 1. NP, salónek 2. NP, salónek malý 2. NP, kuchyň (velký bar) 1. NP, přípravna 2. NP.
 2. Zájemce o pronájem podává žádost o pronájem vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu. Pronajímatel si vyhrazuje právo zájemci pronájem odmítnout.
 3. Podmínky pronájmu a ostatních služeb jsou stanoveny v Ceníku krátkodobého pronájmu prostor v Kulturním domě Příbor.
 4. Nájemce se před konáním pronájmu dohodne se správcem na době převzetí prostor a majetku KD.
 5. Při převzetí prostor KD je nájemce seznámen s umístěním hasících přístrojů a únikových východů.
 6. Nájemce odpovídá při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh a má právo vypovězení nežádoucích osob z prostoru KD.
 7. Nájemce se zavazuje, že zajistí dostatečnou pořadatelskou službu odpovídající předpokládanému počtu návštěvníků akce.
 8. Pro bezpečný průběh pronájmu musí nájemce zajistit potřebné obslužné činnosti oprávněnými osobami s odbornou způsobilostí /osvětlení, ozvučení, apod./.
 9. Nájemce se zavazuje dodržovat zásady protipožární prevence a v případech, kdy to zákon vyžaduje, zajistit dohled protipožární hlídky.
 10. Nájemce je povinen se seznámit s obsluhou všech používaných elektrických spotřebičů a používat je dle návodu k použití. Platí přísný zákaz přemísťování všech elektrospotřebičů. Za použité spotřebiče ručí nájemce do výše jejich pořizovací hodnoty.
 11. Nájemce odpovídá po ukončení akce za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a el. spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Při odchodu zkontroluje, zda se v pronajímaném prostoru a v přilehlých prostorách nesvítí, neteče voda nebo neprotéká WC.
 12. Po skončení akce zajistí nájemce základní úklid pronajatých prostor tj. odstranění odpadků, výzdob apod. dle předchozí domluvy se správcem. V případě pronájmu kuchyně (baru) v 1. NP a přípravny v 2. NP zajistí předání elektrospotřebičů a vybavení v předávaném stavu.
 13. O jakýchkoliv mimořádných událostech je nájemce povinen neprodleně informovat správce.
 14. Nájemce předá pronajaté prostory správci v době dohodnuté předem se správcem.
 15. V případě zjištění závad správce a nájemce sepíší protokol o škodě za účelem stanovení výše úhrady.
 16. Případné neshody mezi správcem a nájemcem řeší pronajímatel.

III.

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele KD.
 2. Správce má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo vyvozovat z nich opatření ve spolupráci s pronajímatelem. V případě hrubého porušování tohoto provozního řádu může správce akci nájemce ukončit. Tuto pravomoc má zároveň i kterýkoliv pracovník Odboru kultury a cestovního ruchu.
 3. Při užívání prostor KD platí veškeré zákonné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.
 4. Důležitá telefonní čísla a kontakty:

Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu:

Ing. Iveta Busková, tel.: 731 130 855, e-mail: buskova@pribor-mesto.cz

Správce:

Petr Špaček, tel.: 739 681 287, e-mail: spravcekdpribor@seznam.cz

IV.

Tento provozní řád byl schválen Radou města Příbora dne 10.08.2016 usnesením 41/06/1 a nabývá účinnosti 01.09.2016.

Kulturní dům

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 26 °C 16 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 28/18 °C
pondělí 22. 7. skoro jasno 30/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 21/18 °C

Facebookové profily

 
 
 

Rekonstrukce piaristických zahrad

rekonstrukce zahrad

Rekonstrukce Kulturního domu Příbor

Rekonstrukce KD