Navigace

Obsah

Podmínky a ceník pro konání akcí, krátkodobý pronájem a příjem ze vstupného v prostorách piaristické zahrady

Pořádání kulturních, společenských a jiných akcí pouze se svolením provozovatele piaristické zahrady a dodržením podmínek stanovených povolením provozovatele.

U akcí, na kterých bude vybíráno dobrovolné vstupné, bude účtován pronájem ve výši 20 % z ceny pronájmu a 25 % z vybraného dobrovolného vstupného připadne městu.

Příjem z pronájmu není zpoplatněn u akcí, kde je pořadatelem příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je město Příbor, Muzeum Novojičínska, Janáčkův Máj, Fond Janáčkovy Hukvaldy. U veškerých akcí, které budou pořádány městem Příborem nebo budou ve spolupráci s městem Příborem, bude pronájem zdarma.

O tom, zda město Příbor je pořadatelem či spolupořadatelem akce, rozhoduje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Příbor.

Dlouhodobé pronájmy budou řešeny individuálně u vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Příbor.

Nájemce je povinen udržovat pronajímaný prostor a jeho okolí v čistotě a pořádku, po ukončení akce je tento prostor povinen uvést do původního stavu, pokud nebylo s provozovatelem dohodnuto jinak.

Pronajímaný prostor smí být využíván pouze k účelům smluveným s provozovatelem.

Pronajímatel je seznámen s návštěvním řádem piaristické zahrady a tento bude respektovat.

V případě porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je provozovatel oprávněn vykázat nájemce z místa konání akce bez nároku na finanční náhradu.

Vjezd vozidlem do piaristické zahrady je zakázán a možný pouze se svolením provozovatele. V prostorách piaristické zahrady je přísný zákaz otáčení vozidla a vjezd mimo hlavní zpevněnou plochu ve směru od hlavní brány k plachtové konstrukci.

Platbu za pronájem je nutné uskutečnit nejpozději 7 dní před termínem konání akce, pokud není s provozovatelem domluveno jinak.

Ceník krátkodobého pronájmu prostor piaristické zahrady v Příboře

 

Pronájem části piar. zahrady základní sazba na hodinu vč. DPH za každou další hodinu vč. DPH platba za celý den vč. DPH
Vybraná část piar. zahrady * 500 Kč 200 Kč  1 500 Kč
Vjezd do piar. zahrady ** 200 Kč - -
Fotografování a natáčení videa pro komerční účely 500 Kč 200 Kč 1 500 Kč
Zajištění exkluzivity - uzavření zahrady 5 000 Kč 500 Kč

-

* ceny bez odběru elektřiny, v případě odběru činí režijní poplatek 100 Kč/každá započatá hodina

** vjezd pouze se svolením provozovatele

 

Svatební obřady konané v piar. zahradě základní sazba za obřad vč. DPH Snížená sazba za obřad vč. DPH
jeden ze snoubenců trvalý pobyt v Příboře oba snoubenci trvalá pobyt v Příboře
Svatební obřad v piar. zahradě * 2 500 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč
Zajištění exkluzivity - uzavření piaristické zahrady * základní/snížená sazba + 5 000 Kč/obřad
Vjezd do piaristické zahrady */** 200 Kč - -
Fotografování novomanželů v piaristické zahradě zdarma (přednostně novomanželé oddáni v piaristických zahradách a klášteře)
v případě dalšího obřadu v piar. zahr. nenarušovat jeho průběh a omezit dobu fotografová

* Uhrazení poplatku za pronájem piaristické zahrady musí být proveden nejpozději 7 dní před svatebním obřadem, a to u provozovatele v hotovosti.

V případě zrušení pronájmu, po jeho uhrazení, se poplatek nevrací.

** vjezd pouze auta s nevěstou a jen za podmínek a se svolením provozovatele.

Svatební obřady pouze po předchozí domluvě s matrikou MÚ Příbor.

V ceně není zahrnut správní poplatek matrice.

Poplatek provozovateli je za službu spojenou s přípravou sňatku, poskytnutím prostor, zajištěním obřadního místa, stolu pro oddávajícího, základní výzdoby, přípitku, el. přípojky pro reprodukovanou hudbu a úklidu.

 

Výjimku z ceníku a podmínek může schválit Rada města Příbora na základě písemné žádosti podané minimálně pět týdnů před konáním akce.

Tento ceník nabývá účinnosti dne 01.02.2016.